Gordon College logo

Past Presidential Fellows 2015–16